• MD. ATAUR RAHMAN PRODHAN

  CEO/MD

 • Zakir Hossain Khan

  GM

 • Mohammad Modasser Hasan

  GM

 • MD SHAJAHAN

  DGM

 • Md Nazrul Islam

  DGM

 • MD GOLAM HASAN

  DGM

 • Khandakar Salim

  DGM

 • Md. Altaf Hossain

  DGM

 • ALI ASHRAF ABU TAHER

  DGM

 • MD ASADUZ ZAMAN

  AGM

 • SHEIKH MOZNUR RAHMAN

  AGM

 • Md. Kazi Samiul Alam

  AGM

 • Md, Asaduzzaman Zaman

  AGM

 • Syeda Monowara Khatoon

  AGM

 • Md. Habibur Rahman

  AGM

 • Satyajit Paul

  AGM

 • Shorfe Uddin

  AGM

 • Saida Tasmin

  AGM

 • A z m Saef Helal

  SPO

 • md. shafiul alam bhuiyan

  SPO

 • Muhammad Salahuddin

  SPO

 • Mir Abu Naser Joy

  SPO

 • Noor-E- Alam

  SPO

 • Md. Nur Elahi Sarder

  SPO

 • Md. Mamunur Rashid

  SPO

 • Md. Akter Hossain

  SPO

 • Md Amirul Islam

  SPO

 • kamal Hossen

  SPO

 • Md. Latif

  SPO

 • Gazi Mizanur Rahman

  SPO

 • Sudarsan Kundu

  SPO

 • Md. Mahmuduzzaman Sumon

  SPO

 • Md. Khan

  SPO

 • Md Azadul Haque

  SPO

 • Mohammad Badrul Hossain Beig

  SPO

 • Mohammad Shawkat Hossain

  SPO

 • Jabin Tahmina Haque

  SPO

 • Mohammad Ruhulamin Masum

  SPO

 • A.K.M.TARIQ IMAM

  SPO

 • Mohammad Eunus Eunus

  SPO