• Md Ataur Rahman Prodhan

    CEO/MD

  • Zakir Hossain Khan

    GM